Beter

Inzicht

Betere

Beslissingen

Betere

Zorg

faircare transparantie in de thuiszorg

Onze Missie

Samen werken aan 100% transparante thuiszorg.

FAIR CARE helpt u middels innovatieve technologie, om de capaciteit, de kwaliteit en de kosten, van thuiszorg te optimaliseren.

Onze Oplossing

FAIR CARE is een “as a service” platform dat transparantie biedt aan samenwerkende partijen in de zorgketen, zodat zij gezamenlijk de capaciteit, de kwaliteit en de kosten, van de thuiszorg kunnen optimaliseren.

Een gezonde markt waarin elke oudere de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

De Markt

In 2030 is de verwachting dat 1 op de 4 ouderen thuiszorg ontvangt. Dat betekent dat de zorgkosten met zo’n 37% (Vektis) gaan stijgen. Met deze kennis in het achterhoofd en kijkend naar de huidige situatie, zal het een hele uitdaging zijn om deze markt draaiende te houden.

De gemeenten, verzekeraars en de zorgaanbieders spelen hierin allemaal hun eigen rol. Zonder een transparante samenwerking wordt het steeds lastiger de zorg te bieden die vereist is. Sinds enkele jaren wordt er gesproken over deze problematiek. Onderstaande casus is een goed voorbeeld waarbij de door FAIR CARE verzamelde data tot een beter inzicht kan leiden.

Els is 76 jaar en heeft, vanuit de gemeente, drie uur per week aan thuiszorg toegewezen gekregen. De gemeente heeft deze opdracht gegeven aan een zorgaanbieder die zorg draagt voor de uitvoering. Els krijgt de eerste periode de zorg die vereist is, maar door onderbezetting in het tweede kwartaal krijgt Els nog slechts 80% van de zorg. Nu verwacht je dat die daling in zorguren direct bekend is bij alle betrokken partijen, maar via het huidige systeem is daar geen transparantie over.

Dit raakt alle betrokken partijen in het proces, zeker met het gegeven dat er geen tot weinig data wordt verzameld en dus weinig gemonitord wordt (Binnenlands Bestuur). FAIR CARE zorgt middels transparantie voor een goede samenwerking, wat leidt tot betere zorg. Het hoofddoel: Een gezonde markt waarin elke oudere de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Feiten

1

88% van de ouderen met een zorgbehoefte krijgen een vorm van thuiszorg.

2

De kosten van de thuiszorg zullen de komende tien jaar met circa 37% stijgen.

3

Het merendeel aan gemeenten zegt onvoldoende data te hebben om grip te houden op het sociaal domein (Binnenlands Bestuur).

REVIEW

Met FAIR CARE willen wij volledige transparantie bieden over de uitvoer van onze diensten aan gemeenten. Het biedt ons accurate informatie om onze hoge kwaliteitsdoelstellingen te realiseren, en we krijgen de juiste informatie om onze declaraties in lijn te brengen met de daadwerkelijke uitvoer.

Lia van Galen,
Algemeen Directeur Actief Zorg

REVIEW

Door de inzet van FAIR CARE krijgt onze inwoner aantoonbaar de benodigde zorg, zonder dat de administratieve lastendruk voor de uitvoerende toeneemt.
De inzet van FAIR CARE stelt ons in staat het uitvoerende beeld van de Wmo Hulp bij het Huishouden eenvoudig te monitoren.

Petra Lepolder,
Wethouder Gemeente Dongen

REVIEW

In de samenleving zien wij dat de zorgvragen toenemen en de arbeidsmarkt krimpt. Iets wat de komende jaren nog meer zal toenemen. Wij zullen als zorgaanbieder in samenwerking met onze partners hierin moeten voorsorteren. Des te belangrijker is het dat wij als zorgaanbieder accurate rapportage hebben. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Door middel van FAIR CARE geloven wij dat de beste zorg op de juiste plek geleverd kan worden!

Renée Sonnemans,
Directeur BTO Thuiszorg