BETREFT: Privacy Statement FAIR CARE Solutions BV

FAIR CARE Solutions, gevestigd aan Mijkenbroek 10B, 4824 AB te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

FAIR CARE Solutions BV
Mijkenbroek 10B
4824 AB Breda
Telefoon 085 30 35 655
www.fair-care-solutions.nl

Herbert Bolt is de Functionaris Gegevensbescherming van FAIR CARE Solutions. Hij is te bereiken via herbert.bolt@fair-care-solutions.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

FAIR CARE Solutions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam contactpersonen
 • Adresgegevens bedrijf
 • Telefoonnummer bedrijf
 • Zakelijke e-mailadressen
 • Bankrekeningnummer bedrijf
 • Het afhandelen van uw betaling

FAIR CARE Zorgcheck App

De FAIR CARE Zorgcheck app vraagt toegang tot:

 • De camera, om de QR code te scannen, nodig voor de installatie en configuratie van de app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Naast de gegevens vermeld in de vorige alinea, verwerken wij geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FAIR CARE Solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1.    Bedrijfsadministratie

FAIR CARE Solutions gebruikt bovenstaande persoonsgegevens voor de uitvoer van onze standaard bedrijfsadministratie als, offertes, urenregistratie en facturatie. Hiervoor gebruiken wij de volgende systemen.

 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Onedrive
 • EXACT

2.    Geautomatiseerde besluitvorming

FAIR CARE Solutions neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier bijvoorbeeld om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FAIR CARE Solutions) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zolang de zakelijke relatie tussen u en FAIR CARE Solutions blijft gehandhaafd, maken de genoemde persoonsgegevens een integraal onderdeel uit van onze genoemde systemen. Na beëindiging van de zakelijke relatie zullen uw gegevens binnen 3 maanden uit onze systemen worden verwijderd, tenzij nadrukkelijk schriftelijk verzocht wordt voor een versnelde afhandeling.

Delen van persoonsgegevens met derden

FAIR CARE Solutions deelt uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, of ter uitvoering van ons bedrijfsadministratie proces. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FAIR CARE Solutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FAIR CARE Solutions gebruikt cookies om het gebruik van de website meetbaar te maken. Deze cookies zijn niet persoonsgebonden. Door middel van het meten van het gebruik kunnen we de bezoekers ervaring en marketing optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FAIR CARE Solutions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie,

te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van

uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar herbert.bolt@fair-care-solutions.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. FAIR CARE Solutions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FAIR CARE Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via herbert.bolt@fair-care-solutions.nl

FAIR CARE Solutions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

FAIR CARE Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens -> als boven beschreven – Bewaartermijn -> Continue, of maximaal 3 maanden na het beëindigen van de zakelijke relatie – Reden -> Continuïteit bedrijfsvoering